OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšte odredbe
Uslovi kupovina
Plaćanja
Trošak dostave
Dostava
Odgovornost Prodavatelja i Kupca
Raskid ugovora
Prigovori kupaca
Autorska prava
Zaštita ličnih podataka Kupca
Informacije o trgovinskom društvu

OPŠTE ODREDBE

Prodavac je pravna osoba Nemus Lex d.o.o.  Zagreb, Vukomerečka 2, OIB: 02881690679 koja putem internet stranice www.drogerija.hr i www.drogerija.com.hr (u daljnjem tekstu: Stranica) prodaje proizvode Kupcu. Kupac proizvoda je svako fizičko lice ili pravno lice koja kupuje proizvode putem Stranice na način da Prodavac preda ponudu za kupovinu pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavca.  

Ovim Opštim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način poručivanja proizvoda, cene proizvoda, uslove i načine plaćanja) i uslove njenog korišćenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uslove dostave, zaštite rivatnosti ličnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Stranicu. 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavca zaključen je u trenutku primanja potvrde Prodavca o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupovinu i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Srbije.nbsp;

Ovi Opšti uslovi objavljeni su na Stranici. Kupac ima mogućnost i ovlašćen je preuzeti odnosno ispisati Opšte uslove na sopstvenom kompjuterskom sistemu.

Kupovinom proizvoda putem Stranice smatra se da je Kupac pročitao, primio k znanju sva navedena obaveštenja i takođe prihvatio ove Opšte uslove kao sastavni deo kupoprodajnog ugovora. Prodavac je ovlašćen, bez prethodnog obaveštenja, da menja sadržaj ovih Opštih uslova.

Kupac fizičko lice može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a delomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac je dužan dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dela usluga koje nudi Stranica. 

USLOVI KUPOVINE

Internet kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mestu i odabere proizvod, popuni elektronski formular narudžbine i pošalje ga Prodavcu. Minimalni iznos internet narudžbine je _____ rsd (uključujući PDV) bez troškova poštarine.

Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, ceni, kao i pripadajući prilozi (izjave o saglanosti, uputstvo za upotrebu, itd.). Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je u međuvremenu prodat tada će Prodavac kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povraćaj uplaćene cene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem roku kada ga Prodavac nabavi).p>

PLAĆANJA

Sve navedene cene su u srpskim dinarima (RSD), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cene uključuju porez na dodatnu vrednost (PDV). Cene ne uključuju troškove dostave i druge troškove. Cene ne uključuje troškove telekom operatera Kupca. Istaknute cene važe u trenutku slanja ponude. Prodavac zadržava pravo promene cena.p>

Naručene proizvode, zajedno sa troškovima dostave, Kupac može platiti:

1.      pouzećem (u gotovini prilikom preuzimanja),

2.      kreditnom karticom (Visa ili MasterCard),

3.      uplatom na račun prema prihvaćenoj ponudi na osnovu narudžbine

Kod plaćanja pouzećem moguće je isključivo plaćanje gotovinom.

Prilikom  plaćanja kreditnom karticom, platitelj mora biti osoba ili organizacija koja je vlasnik kreditne kartice. Transakcija se obavlja na sigurnom serveru Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) i RBA garantuje sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i MasterCard Worldwide (MasterCard Secure Code). Više o sigurnosti i načinu plaćanja pročitajte na RBA stranicama usluge RBA e-ToMiTreba.

Kupac je saglasan da, ukoliko Prodavac prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje o zlouporabi bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašćen bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodnog obaveštenja obustavi i može sve relevantne podatke predati nadležnim telima zbog kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Prodavac je ovlašćen da menja cene bez prethodnog obaveštenja kao što je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja menjati cene isključivo za web shop. Takođe, Prodavac je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili nedeljne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Nezavisno od prethodne tačke ovih Opštih uslova, sva naručena roba biće isporučena po cenama koje su vredile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde porudžbine

Ukoliko Kupac ne može iz bilo kog razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cene, Prodavac je ovlašćen jednostrano otkazati postupak kupovine.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave određen je prema vrednosti paketa.

Za porudžbine u vrednosti od ___ rsd do ___ rsd poštarina iznosi ___ rsd.

Za porudžbine veće od ___ rsd poštarina je besplatna.

DOSTAVA

Prodavac je dužan dostaviti naručene proizvode Kupcu na njegovu adresu ili na adresu treće osobe navedene u porudžbini Kupca.

Dostava naručenih proizvoda u pravilu se obavlja brzom kurirskom službom. Prodavac zadržava pravo da proizvode dostavlja i na drugi način, npr. preporučenom poštom ili sopstvenom dostavom. Kupac ostavlja Prodavcu isključivo pravo izbora načina dostave.

Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlašćena osoba potpiše pisanu potvrdu o preuzimanju iste i istu dostavi Prodavcu ili preda dostavnoj službi.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, pa ako Kupac nakon 5 radnih dana   od dana predaje narudžbine ne dobije nikakvo obaveštnje ili isporuku od Prodavca, odnosno od poštanske ili kurirske službe, dužan je da obavesti Prodavca kako bi isti mogao preuzeti akcije da se pošiljka nađe ili pošalje zamena

Sve narudžbine primljene radnim danom do 13:00 h biti će poslate isti dan. Ostale narudžbinee biti će poslate prvi sledeći radni dan. Dostava na celom području RS u pravilu traje jedan do dva dana (ne računajući dan same narudžbine, neradne dane i praznike)

Detaljnije informacije o dostavi paketa pogledajte na: informacije o dostavi paketa 
>General Logistics Systems Croatia d.o.o.(GLS) zadržava pravo promjene Rasporeda vožnje i dodatnih usluga bez prethodne najave u slučaju tehničkih problema ili više sile, a u skladu s time ni Prodavatelj u tom slučaju ne preuzima odgovornost.

ODGOVORNOST PRODAVCA I KUPCA

Prodavac je prema pravu EU-a (Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Veća od 25. svibnja 1999. čl. 422. Zakona o obveznim odnosima) odgovoran za neusaglašenost koja postane očigledna u roku od dve godine od isporuke robe.

Za električne uređaje važe uslovi koje je uvoznik uređaja naveo u garantnom listu uređaja.

Odgovornost Prodavca je ograničena do vrednosti kupljene robe u trenutku plaćanja.

Kupac je prilikom uručenja kupljene robe dužan proveriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće delove navedene u specifikaciji proizvođača. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavestiti Prodavca o vidljivim nedostacima robe.

Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju Kupac nije naručio, Kupac nije dužan preuzeti proizvode, već ih može vratiti kurirskoj službi i obavestiti Prodavca o uočenim nedostacima. Kupac u tom slučaju ima pravo zatražiti zamenu robe ili zatražiti povraćaj sredstava. Prodavac je dužan Kupca obavestiti na e-mail adresu o mogućem roku nove isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbinu. Ako se odluči Kupac na otkazivanje narudžbine, a roba je već plaćena kreditnom karticom, prodavac će vratiti novac uplatom na račun Kupca najkasnije u roku od 7 dana od dana primanja uplaćenog iznosa. 

Ukoliko Kupac ili ovlašćeni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u pošti ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljeno obaveštenje sa tačnim podacima.

Prodavac ne može garantovati i odgovarati za brzinu i uspešnost dostave od strane kurirske službe niti snositi bilo kakve posledice vezane uz istu.

Prodavac se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Stranici  i podacima upisanim na istim uređajima prilikom korišćenja Stranice ukoliko je ista nastala usled protivpravnih radnji trećih osoba, kompjuterskih virusa i sl. drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korišćenje Stranice.

RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Stranice u roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio Proizvod predat. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslate Prodavcu na e-mail, adresu ili telefaks Prodavac navedene u elektronskoj potvrdi narudžbine u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na sljedećem linku: OBRAZAC

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet ugovora predata u posed.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavac će izvršiti povraćaj novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove dostave, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavac ponudio.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povraćaja plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj.

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vreme ako pre isteka unaprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavcu, odnosno osobi koju je Prodavac ovlastio za primanje robe.
 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a posebno u slučajevima ako je:

  1. ugovor o uslugama Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca i uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga dela ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
  2. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe
  3. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac je u skladu sa člankom 77. deo 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povraćaja robe koja je korišćena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine Kupac odgovara za iznos vraćene robe odnosno minimalni iznos od ___ rsd. U slučaju povraćaja robe koja je vidno korišćena Prodavac ima pravo da odbije povraćaj u potpunosti.br />

PRIGOVORI KUPACA

Skladno Zakonu o zaštiti potrošača, Prodavac omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Vukomerečka , 10010 Zagreb, odnosno putem elektronske pošte na adresu prodaja@drogerija.hr nakon čega će Prodavac obavestiti Kupca o primljenom prigovoru. Na sve primedbe i prigovore Prodavac će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog prigovora. Kako bi Prodavac skladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdio primanje pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti tačne podatke za primitanje istog.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rešavanju potrošačkih sporova koja se primenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rešavanje prekograničnih potrošačkih sporova (Platforma za ORS) na adresi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

AUTORSKA PRAVA

Sav materijal koji se nalazi na Stranici, a koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, žigove, audio i video i druge nespomenute delove sadržaja Stranice su vlasništvo Prodavca ili Prodavac ima i zadržava pravo korišćenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje, distribuiranje ili bilo koji drugi način korišćenja bez dopuštenja Prodavca, a u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KUPCA

Lični podaci kupaca nabavljeni putem Stranice zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Lični podaci Kupca će biti upotrebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih opštih uslova. Lični podaci mogu biti upotrebljeni i za informiranje Kupca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlašćenim delatnicima i onima kojima su ti podaci neobhodni za obavljanje posla. Kupac je ovlašćen u svako doba da zatraži dopunu, izmenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotivise obradi ličnih podataka u svrhu informisanja.

Kupac garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i ažurni istiniti, zato prihvatanjem ovih opštih uslova potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbinee i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavca i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sedište Prodavca.

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Detaljne informacije o trgovačkom društvu i kontakt podatke pogledajte na stranici KONTAKT